Πλήρη Στοιχεία ΓΕΜΗ

Πλήρη Στοιχεία ΓΕΜΗ

Επωνυμία:  «ΗΛΙΑΚΤΙΣ ΙΚΕ» και διακριτικό τίτλο «COOKOOMELA GRILL».

Εταίροι:  είναι οι  α) Μαργαρίτης Βασίλειος του Μιχαήλ και της Γεωργίας, β) Μαργαρίτης Αντώνιος του Μιχαήλ και της Γεωργίας και γ) Σαββίδου Ευφροσύνη του Στέργιου και της Σμαρώς.

Εταιρικό Κεφάλαιο:   Το κεφάλαιο τις εταιρείας ορίζεται στο ποσό των οχτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00€), διαιρούμενο σε οχτώ χιλιάδες εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ το καθένα το οποίο αποτελείται από κεφαλαιακές και εξωκεφαλαιακές εισφορές

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.:   1455 96 90 1000

Έδρα : Η εταιρεία έχει την έδρα της επί της οδού Θεμιστοκλέους αρ.43-45, 106 83, στο Δήμο Αθηναίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών.

Εταίροι:   α) Μαργαρίτης Βασίλειος του Μιχαήλ και της Γεωργίας, β) Μαργαρίτης Αντώνιος του Μιχαήλ και της Γεωργίας και γ) Σαββίδου Ευφροσύνη του Στέργιου και της Σμαρώς.

Κατηγορία Εισφορών:  Μαργαρίτης Βασίλειος, εξωκεφαλαιακή εισφορά.

Μαργαρίτης Αντώνιος, εξωκεφαλαιακή εισφορά

Σαββίδου Ευφροσύνη, κεφαλαιακή εισφορά.

Στοιχεία Επικοινωνίας: 

Μαργαρίτης Αντώνιος,  Θεμιστοκλέους 43-45 ,  106 83 Αθήνα . Κινητό 6986-008-623

Μαργαρίτης Βασίλειος,  Θεμιστοκλέους 43-45 ,  106 83 Αθήνα . Κινητό 6986-008-622

Σαββίδου Ευφροσύνη, Θεμιστοκλέους 43-45, 106 83 Αθήνα. Κινητό  6989-720 757

COOKOOMELA GRILL : 211-1822343

Διαχειριστής: Σαββίδου Ευφροσύνη